Bakgrunnsbilde

Informasjon rundt fylkes- og kommunedeling

KDD holdt 7. september et informasjonsmøte med fylkessekretærer for regionene som skal deles etter valget i 2023

Det ble reist følgende spørsmål under møtet i 7. september i relasjon til valgloven § 6-3:

Valgloven § 6-3 første ledd første punktum lyder:

«For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.»

Betyr bestemmelsen at eksempelvis Viken X- parti fullt ut kan ivareta lokalavdelingens ansvar for valgdistriktene Buskerud, Østfold og Akershus, eller må det være opprettet særskilte lokalavdelinger (med minst to styremedlemmer) i disse valgdistriktene i forkant av valget?

Svar:

Valgloven § 6-3 første ledd første punktum legger ingen føringer på hvordan partiene organiserer seg. Listeforslag etter denne bestemmelsen skal underskrives av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. I eksemplet med Viken X-parti innebærer det at det er opp til partiet selv om det legger ansvaret for alle de tre valgdistriktene Buskerud, Østfold og Akershus til Viken X-parti, eller om de oppretter tre ulike lokalavdelinger med ansvar for hvert sitt valgdistrikt.

Underskriverne må imidlertid ha stemmerett i valgdistriktet, jf. § 6-3 første ledd tredje punktum.

Se Prop. 76 L (2017–2018) for nærmere bakgrunn for bestemmelsen.

Tidspunktet for registrering av partiledd i partiportalen.no er derfor uten betydning for retten til å stille liste.

Publisert 09.09.2022