Facebook| Twitter Skriv ut

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å sette søkelyset på kjønnsfordelingen i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner.

Departementet vil peke på den viktige rollen de politiske partiene har for å bidra til at våre folkevalgte organ har en representasjon som speiler holdninger og interesser til innbyggerne i kommunene. Derfor er det viktig at den kjønnsmessige sammensetningen av kommunestyrene gjenspeiler sammensetningen av kvinner og menn i kommunene. At de folkevalgte organ er representative for velgerne, er også viktig for tilliten til våre folkevalgte organ.

De digitale kartene gjør det enkelt å sammneligne seg med landsgjennomsnittet og med andre kommuner. 

De digitale kartene synliggjør hvilke kommuner som har en god kjønnsfordeling i sine demokratiske organ og lederposisjoner, og hvilke kommuner som har en skjev representasjon av kvinner og menn.

Se full oversikt over de digitale kartene på KMD sine sider.

Kvinner i lokalpolitikken

Publisert 25.06.2018 Sist endra 25.06.2018